1 algemeen

De algemene dienstverleningsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor opleiding, coaching en advisering. Door het sluiten van een overeenkomst erkent de opdrachtgever deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. In de praktijk blijkt dat opdrachtgevers en Essense voor een gerezen probleem in onderling overleg altijd een goede oplossing vinden. Wij hebben deze algemene voorwaarden opgesteld voor het geval dit overleg niet tot overeenstemming leidt.

2 contact en bereikbaarheid

Essense is op alle werkdagen bereikbaar m.u.v. feestdagen en de schoolvakanties van regio Zuid. Op de voicemail ingesproken berichten wordt zo mogelijk dezelfde dag en anders zo spoedig mogelijk beantwoord, evenals binnenkomende e-mails.

3 bemensing

Essense werkt samen met zelfstandige professionals. Voor de inhuur van deze professionals hanteert Essense criteria (zie document ‘inhuur opleiders’). Essense kan In overleg met de opdrachtgever de bemensing van de opdracht wijzigen, indien zij meent dat dit de uitvoering van de opdracht ten goede komt. Dit gebeurt uiteraard alleen na overleg met en een akkoord van de opdrachtgever. De wijziging mag de kwaliteit van de te verlenen diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van de bemensing kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Essense plaatsvinden.

4 betalingsvoorwaarden

4.1 Tweewekelijks of maandelijks (achteraf) worden de uitgevoerde opleidings- en advies werkzaamheden in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Bij kleinere trajecten (< € 6.000,-) wordt direct na ondertekening van de offerte het eerste deel en bij afronding van het traject het tweede deel gefactureerd. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na de declaratiedatum.
4.2 Indien de opdrachtgever niet binnen dertig dagen na declaratiedatum betaald heeft, wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is en kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Indien betaling achterwege blijft, kan Essense de uitvoering van de opdracht opschorten dan wel de overeenkomst per aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk ontbonden verklaren, onverminderd het recht op schadevergoeding.
4.3 De opdrachtgever zal op verzoek van Essense zorgdragen voor bevoorschotting of garanties indien de opdracht met zich brengt, dat Essense op eigen naam financiële verplichtingen jegens derden aangaat, zoals bijvoorbeeld bij het huren van locaties.
4.4 Indien de opdrachtgever op enige wijze tekort schiet in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

5 tussentijdse beëindiging van de opdracht

5.1 Essense heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van omstandigheden, die zich aan haar invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt (overmacht). In dit geval is de opdrachtgever aan Essense een beloning verschuldigd naar evenredigheid van de tot dusverre verrichte werkzaamheden.
5.2 De opdrachtgever kan tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst overgaan. Essense zal de tot dan toe verrichte werkzaamheden in rekening brengen. Vanaf het moment van beëindiging van de overeenkomst wordt de annuleringsregeling van kracht.

6 annuleringsregeling

6.1 Indien een door de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger gemaakte afspraak wordt afgezegd dient dit 48 uur van tevoren te geschieden. Bij afspraken die binnen 48 uur worden afgezegd wordt het volledige honorarium voor de gemaakte afspraak in rekening gebracht.
6.2 Voor opleidingen en workshops wordt in onderstaand schema per annuleringstermijn vermeld welk percentage van het overeengekomen bedrag men verschuldigd is:
0-2 weken voor aanvang van de opleiding 100%
3-4 weken voor aanvang van de opleiding 50%
Na de inschrijving en voor meer als 4 weken voor aanvang van de opleiding 10%
6.3 Wanneer een deelnemer verhinderd is, is het toegestaan dat de vrijgekomen plaats wordt ingenomen door een vervanger, mits deze voldoet aan de instapeisen.
6.4 Wanneer een activiteit geannuleerd en binnen een half jaar opnieuw wordt ingepland, wordt 50% van het verschuldigde annuleringsbedrag in rekening gebracht.

7 bedenktermijn c.q. herroepingsrecht

7.1 Bij opdrachtgevers die handelen in naam van hun organisatie, werkt Essense altijd op offertebasis. Na het uitbrengen van een offerte (voor een opleiding, workshop of een individueel traject) wordt de opdrachtgever verzocht om een ondertekende offerte te retourneren. De opdrachtgever hanteert hierbij een zelf gekozen bedenktijd, gaarne in overleg met Essense. Na ontvangst van deze ondertekende offerte, de opdrachtbevestiging, is de opdracht van kracht en kan deze niet meer herroepen worden.
7.2 Particulieren hebben na inschrijving voor een opleiding, workshop of individueel traject recht op veertien dagen bedenktijd. Dat betekent dat zij binnen deze termijn hun aanmelding kunnen intrekken.

8 copyright en eigendomsrecht lesmateriaal

8.1 Bij opleidingen, workshops en individuele trajecten wordt soms lesmateriaal verstrekt, te weten bestaande boeken en door Essense zelf ontwikkelde materialen. De copyrights hiervan berusten bij Essense. Op door Essense ontwikkelde lesmaterialen zal dit altijd worden vermeld (op kaartjes of bij handouts en mappen in de voetregel).
8.2 Door Essense ontwikkelde lesmaterialen blijven altijd eigendom van Essense. Ook al mogen deelnemers de ontvangen materialen voor eigen gebruik in de organisatie of als particulier blijven gebruiken, het eigendomsrecht berust bij Essense Opleidingen.

9 vertrouwelijkheid

Essense zal ten aanzien van het gebruik van de haar in de relatie verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs mag worden verwacht. Hierbij valt te denken aan bedrijfsgevoelige of privégevoelige informatie over bedrijfssituaties of over iemands persoonlijke levensloop. Bij deelname in groepen met derden is hier expliciet aandacht voor.

10 aansprakelijkheid en klachtenprocedure

10.1 Essense is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor de schade die tijdens de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever zou worden toegebracht door Essense of door een ander, die in dat kader werkzaamheden op verzoek van of in samenwerking met Essense heeft verricht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
10.2 Deelname aan opleidings- en ontwikkelactiviteiten geschiedt op eigen risico.
10.3 Deelnemers blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor het eigen handelen. Essense en haar opleiders kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig handelen of nalaten van deelnemers en/of de gevolgen van deelname aan een opleiding, workshop of overige activiteit van Essense.
10.4 Essense zal al het mogelijke in het werk stellen om professionele en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te bieden. Het kan echter voorkomen dat zaken onverhoopt toch anders lopen. Als u niet tevreden bent, verzoeken wij u om ons dit zo spoedig mogelijk te laten weten. Hiervoor hanteren wij onze klachtenprocedure. U kunt de klachtenprocedure opvragen of vinden op onze website.

11 toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten met Essense Opleidingen is het Nederlandse recht van toepassing.

Eindhoven, april 2017
Essense Opleidingen
Pasteurlaan 54
5644 JE Eindhoven