Maatwerk en In-Company opdrachten

Artikel 1: Algemeen en definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: de vertegenwoordigers van Essense Training en Advies, gevestigd Pasteurlaan 54, 5644 JE, Eindhoven, KvK nummer 17193097 en BTW nummer NL817718606B01, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching en/of training.
Deelnemer: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een individueel begeleidingstraject, opleiding, cursus, training, workshop of leergang. Dit kan ook de opdrachtgever zijn.
Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, of die direct verband houden met de opdracht.
Overeenkomst: Elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever.

Door het sluiten van een overeenkomst erkent de opdrachtgever deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. In de praktijk blijkt dat opdrachtgevers en opdrachtnemer voor een gerezen probleem in onderling overleg vrijwel altijd een goede oplossing vinden. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld voor het geval dit overleg niet tot overeenstemming leidt.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij door opdrachtnemer diensten worden aangeboden of geleverd.
 • Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door opdrachtnemer derden worden betrokken.
 • Alle artikelen zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.
 • Indien mocht blijken dat één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden uit een met opdrachtgever gesloten overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden op die overeenkomst onverminderd gelden.
 • Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

Artikel 3: Contact en bereikbaarheid

Opdrachtnemer is op alle werkdagen bereikbaar m.u.v. feestdagen en de schoolvakanties. Op de voicemail ingesproken berichten wordt zo mogelijk dezelfde dag en anders zo spoedig mogelijk beantwoord, evenals binnenkomende e-mails.

Artikel 4: Aanbiedingen en offertes

 • Alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes en gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.
 • Opdrachtgever zal opdrachtnemer tijdig alle informatie verstrekken die zij nodig heeft.
 • Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan komt deze tot stand op de dag van ondertekening van de overeenkomst door opdrachtnemer, of op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door opdrachtnemer.
 • Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.
 • Opdrachtgever zal strikte vertrouwelijkheid betrachten met betrekking tot de gegevens die in de door opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn opgenomen.

Artikel 5: Opdracht

 • De opdracht omvat al hetgeen tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever, uitdrukkelijk of stilzwijgend, is overeengekomen, alsmede datgene wat uit de aard van de opdracht voortvloeit.
 • Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Hiervan wordt de opdrachtgever altijd op de hoogte gesteld. De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd, overeenkomstig de eisen die aan een professional op het vlak van coaching en training gesteld kunnen worden.
 • De verbintenis is een inspanningsverplichting. Dit betekent dat er geen garantie is op het (gewenste) resultaat.
 • Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om, na overleg en goedkeuring door opdrachtgever derden in te schakelen bij de uitvoering van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst. Opdrachtnemer werkt daarbij samen met zelfstandige professionals. Een wijziging van de bemensing kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met opdrachtnemer plaatsvinden.
 • Voor de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer wordt in overleg met de opdrachtgever een geschikte locatie afgesproken. Dit is voor coaching standaard de locatie Pastuerlaan 54 in Eindhoven. Voor maatwerk trainingen verschaft de opdrachtgever een werkruimte met alle benodigde faciliteiten voor de uitvoering van de opdracht. Uiteraard kan opdrachtnemer hierbij adviseren. Kosten voor locatie, reiskosten, overnachtingkosten van deelnemer(s) en trainer(s) van opdrachtnemer zijn voor rekening van opdrachtgever. Annuleringskosten voor accommodatie en aanverwante annuleringskosten zijn altijd voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6: Tarieven en betalingsvoorwaarden

 • Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer prijsfactoren een verhoging ondergaan is opdrachtnemer gerechtigd, altijd na overleg met de opdrachtgever, het overeengekomen tarief dienovereenkomstig te verhogen, mits de tariefswijziging niet ingaat binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 • Betaling dient te geschieden binnen 28 dagen na de factuurdatum tenzij anders in de opdrachtbevestiging is vermeld.
 • Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd, in overleg met de opdrachtgever, vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheid van opdrachtgever te verlangen. Bij langere trajecten is opdrachtnemer gerechtigd deelfacturen te sturen.
 • Betaling dient op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening te geschieden.
 • Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de facturen die het langst openstaan, zelfs indien opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 • Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is bij de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

Artikel 7: Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

 • Opdrachtnemer heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van omstandigheden, die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt (overmacht). In dit geval is de opdrachtgever aan opdrachtnemer een beloning verschuldigd naar evenredigheid van de tot dusverre verrichte werkzaamheden.
 • De met de opdrachtgever gesloten overeenkomst kan door opdrachtnemer met onmiddellijke ingang worden beëindigd indien:
  `- Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, of aan opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend.
 • Opdrachtgever een rechtspersoon is en die rechtspersoon wordt ontbonden.
 • Opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst feiten en of omstandigheden ter ore komen die haar goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen.
 • Opdrachtgever haar bedrijf uitoefent in strijd met (wettelijke) regelingen of overheidsvoorschriften.
 • Opdrachtgever weigert de door opdrachtnemer gewenste zekerheid te verstrekken.
 • Opdrachtgever haar verplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst ook, na daartoe in gebreke te zijn gesteld, niet nakomt.`
 • Indien één van de hierboven genoemde gevallen zich voordoet zijn eventuele vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever direct opeisbaar.
 • De opdrachtgever kan tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst overgaan. Opdrachtnemer zal de tot dan toe verrichte werkzaamheden in rekening brengen. Vanaf het moment van beëindiging van de overeenkomst wordt de annuleringsregeling van kracht.

Artikel 8: Annulering opdrachten

 • Opdrachtnemer heeft het recht een maatwerkopdracht uiterlijk 4 weken voor aanvang te annuleren indien het minimum aantal deelnemers, dat vereist is voor een goede uitvoering van de training, zoals ter beoordeling van opdrachtnemer, niet wordt behaald. Een dergelijke annulering leidt niet tot enige vorm van schadeplichtigheid van opdrachtnemer.
 • Opdrachtgever kan de training kosteloos annuleren tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de training. Bij latere annulering is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:
 • 15-29 kalenderdagen voor de eerste trainingsdatum: 50%;
 • 0-14 kalenderdagen voor de eerste trainingsdatum: 100%;
 • In geval van verhindering van een deelnemer is opdrachtgever gerechtigd in overleg met opdrachtnemer, een vervanger af te vaardigen mits deze redelijkerwijs past binnen de doelgroep waarvoor de training gegeven wordt. Opdrachtgever dient opdrachtnemer van een eventuele vervanging uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de training op de hoogte te stellen.
 • In geval van verhindering van een deelnemer waarvoor opdrachtgever geen vervanger afvaardigt, blijft opdrachtgever de volledige prijs verschuldigd.
 • Annuleringen van coachsessies (individuele begeleiding) dienen uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden. Bij annulering tot 48 uur voor de afspraak is de cliënt geen kosten verschuldigd. Bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak is opdrachtgever 100% van de kosten verschuldigd.

Artikel 9: Overmacht

Geen van de partijen is gehouden aan het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe als gevolg van overmacht verhinderd is. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van een toeleverancier van opdrachtnemer.
Bij overmacht zullen opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar trachten te komen tot een nadere invulling van de opdracht.
Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting richting de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Wanneer de overmacht situatie meer dan 90 dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst is gepresteerd wordt in dat geval naar rato afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zijn.

Artikel 10: Aansprakelijkheid/vrijwaring

 • Opdrachtnemer spant zich in om de gemaakte afspraken naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Het kan echter voorkomen dat zaken onverhoopt toch anders lopen. Als u niet tevreden bent, verzoeken wij u om ons dit zo spoedig mogelijk te laten weten. Hiervoor hanteren wij onze klachtenprocedure zoals in deze algemene voorwaarden omschreven.
 • Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van zowel directe als indirecte schade tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen of grove nalatigheid van opdrachtnemer.
 • Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 1.000,-.
 • Opdrachtnemer kan geen garantie voor succes en/of het behalen van in opdracht gestelde doelen geven. Indien de werkzaamheden van opdrachtnemer, de verstrekte adviezen daaronder begrepen, niet leiden tot het daarmee door de opdrachtgever beoogde resultaat, is zulks voor risico van de opdrachtgever en is opdrachtnemer daarvoor niet aansprakelijk.
 • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer in en buiten rechte tegen alle aanspraken van derden die in enig verband staan met de werkzaamheden verricht door opdrachtnemer met betrekking tot de verstrekte opdracht.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij deelnemers of cliënten die voortvloeien uit een reeds voor de aanvang van de dienstverlening bij de cliënt aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens door opdrachtgever en/of cliënt
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door wijzigingen in de data en/of tijdstippen.
 • Opdrachtgever/deelnemers en opdrachtnemer zijn bewust van het feit dat trainingen of coaching geen therapeutische behandeling nog enige andere vorm van therapie inhoudt. Coaching/training is geen vervanging van professioneel, juridisch, medisch, financieel of spiritueel advies.
 • Deelnemers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het eigen handelen. Opdrachtnemer en ingehuurde derden kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten van deelnemers en/of de gevolgen voor deelname aan een opleiding, training, workshop of overige activiteit aangeboden door opdrachtnemer.

Artikel 11: Aantal deelnemers per training maatwerkopdrachten

 • Opdrachtnemer hanteert een maximale groepsgrootte voor de verschillende door haar te verzorgen trainingen, opleidingen, cursussen of workshops. Dit maximum zal bij het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever/deelnemer kenbaar worden gemaakt.
 • Opdrachtgever dient uiterlijk één maand voor aanvang van een training schriftelijk het aantal deelnemers door te geven.

Artikel 12: Trainingsdata/aantal trainingsdagen maatwerkopdrachten

 • Trainingsdata en het aantal trainingsdagen worden in overleg met de opdrachtgever vastgesteld.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd de data en tijden waarop de trainingen worden gegeven uiterlijk 6 weken voor de oorspronkelijke aanvang van de training te wijzigen.

Artikel 13: Intellectueel eigendom

 • Het auteursrecht op de door opdrachtnemer uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, handouts en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
 • De opdrachtgever zal daarvan geen ander gebruik maken dan voor het doel waarvoor een en ander aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Met name zal hij het voornoemde materiaal nooit aan derden ter beschikking stellen.
 • Het is opdrachtgever niet toegestaan materialen te wijzigen of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook.
 • De opdrachtgever zal t.a.v. het genoemde materiaal geheimhouding betrachten ten aanzien van derden, waarbij als derden ook worden beschouwd personen, werkzaam binnen de organisatie van de opdrachtgever, voor wie het niet noodzakelijk is de desbetreffende materialen te gebruiken of in te zien.
 • Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde vrijwaart de opdrachtgever opdrachtnemer voor alle geleden en te lijden schade, met name ook in geval van aanspraken van de kant van derden-rechthebbenden.

Artikel 14: Dossier en geheimhouding

 • Opdrachtnemer houdt persoonsgegevens bij van cliënten/deelnemers en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u meer informatie vinden op https://www.essense-zin.nl (zie privacy deelnemers).
 • Al het materiaal, zowel schriftelijk als mondeling, dat door opdrachtgever, cliënten of deelnemers wordt ingebracht, wordt door opdrachtnemer vertrouwelijk behandeld. Opdrachtnemer en opdrachtgever hebben geen overleg over voortgang en resultaat van een coaching, training of opleiding buiten de cliënt of deelnemer om. Het staat de cliënt of deelnemer vrij om desgewenst mededeling te doen over wat in de coaching of training besproken wordt.
 • Opdrachtnemer kan bepaalde onderwerpen uit de coaching of trainingssessies geanonimiseerd gebruiken in het kader van opleiding, intervisie of supervisie.
 • In het geval van dreigend gevaar voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer of de samenleving, heeft de opdrachtnemer het recht de geheimhouding te doorbreken en daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
 • In het geval dat de wet of een daartoe bevoegde instantie verzoekt om openbaarmaking van gegevens die onder geheimhouding en vertrouwelijke informatie vallen, en de opdrachtnemer zich niet kan beroepen op verschoningsrecht, dan is de opdrachtnemer verplicht aan dit verzoek te voldoen zonder gehouden te kunnen worden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Opleidingen en workshops

Artikel 1: Definities

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Essense Training en Advies, gevestigd Pasteurlaan 54, 5644 JE, Eindhoven, KvK nummer 17193097 (hierna genoemd Essense) en de deelnemer van opleidingen, workshops, trainingen en andere vormen van opleiding en onderwijs (hierna te noemen: ‘deelnemer’)
 • Onder deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de opleiding deelneemt.

Artikel 2: Contact en bereikbaarheid

Essense is op alle werkdagen bereikbaar m.u.v. feestdagen en de schoolvakanties. Op de voicemail ingesproken berichten wordt zo mogelijk dezelfde dag en anders zo spoedig mogelijk beantwoord, evenals binnenkomende e-mails.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

 • Bij opleidingen met open inschrijving komt de overeenkomst tot stand door het volgen van de aanmeldingsprocedure zoals vermeld op de website en/of mondeling of schriftelijk toegelicht. Na aanmelding krijgt de deelnemer een bevestigingsmail van Essense en een uitnodiging voor een intakegesprek.
 • Een aanmelding is definitief wanneer de deelnemer, na het intakegesprek, een bevestiging van deelname van Essense heeft ontvangen.
 • Deelname is definitief wanneer de deelnemer de factuur heeft voldaan. Betaling dient te gebeuren voor de aanvang van de opleiding. Deelnemers met wie is afgesproken dat ze in termijnen betalen dienen de eerste termijn voor de start van de opleiding voldaan te hebben. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt heeft Essense het recht om deelname alsnog te weigeren.
 • Deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht om de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.

Artikel 4: Wachtlijst

 • Aanmeldingen van deelnemers worden op volgorde van binnenkomst geregistreerd.
 • Als op het moment van de aanmelding de opleiding is volgeboekt dan wordt de deelnemer op een wachtlijst geplaatst. De deelnemer krijgt hiervan per email bericht. Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste op de wachtlijst geplaatste kandidaat benaderd. Essense heeft het recht om hiervan af te wijken indien dat nodig is voor een evenwichtige samenstelling van een opleidingsgroep.

Artikel 5: Betalingen

 • Essense brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur.
 • Deelnemer heeft na ontvangst van de door het Essense toegezonden factuur, de verplichting om binnen 30 kalenderdagen, maar in ieder geval voor de start van de opleiding, de eerste termijn dan wel het hele factuurbedrag te voldoen.
 • In overleg is gespreide betaling mogelijk. Gespreide betaling ontslaat deelnemers niet van de verplichting de volledige opleidingskosten te voldoen.
 • Voor deelfacturen geldt een betalingstermijn van 30 kalenderdagen.
 • Aan gespreide betaling zijn geen extra kosten verbonden.
 • Bij betaling door een derde, bijvoorbeeld de organisatie waar de deelnemer werkzaam is, blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk voor volledige betaling.
 • Bij de opleiding zijn koffie, thee, dranken en soep en/of salade inbegrepen.
 • Eventuele reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.
 • Eventueel cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen. Dit geldt niet voor de verplichte en aanbevolen literatuur.

Artikel 5: Annulering opleiding door opdrachtnemer

 • Essense heeft het recht een opleiding te annuleren indien het minimale aantal deelnemers dat vereist is voor een goede uitvoering van de opleiding - dit ter beoordeling van Essense - niet wordt behaald. Bij het niet doorgaan van een opleiding krijgt deelnemer hierover schriftelijk of per email een bericht en gaan we op zoek naar alternatieven.
 • Essense heeft het recht om voor de opleiding ingeplande trainers te vervangen door gelijkwaardige trainers die aan de professionele standaarden voldoen van Essense. In uiterste gevallen zal de opleiding door één trainer gegeven worden. Dit geeft nooit recht op restitutie van deelnamekosten.
 • Wanneer Essense een opleiding onderbreekt of tussentijds eindigt heeft de deelnemer recht op restitutie van nog niet genoten opleidingsdagen, of een vervangend aanbod van (online) opleidingsdagen.

Artikel 6: Annulering door deelnemer

 • Annulering kan alleen schriftelijk of per email en is pas definitief als dit schriftelijk of per mail bevestigd is door Essense.
 • De deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden kosteloos te ontbinden.
 • Bij annulering door de deelnemer is deze de volgende kosten verschuldigd:
 • `0-14 kalenderdagen voor de eerste trainingsdatum: 100% van de deelnamekosten;
 • 15-29 kalenderdagen voor de eerste trainingsdatum: 50% van de deelnamekosten;
 • Na inschrijving en voor meer als 29 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding 10% van de deelnamekosten.`

Artikel 7: Onderbreking van een gestarte opleiding

 • Een opleiding kan alleen als geheel gevolgd worden.
 • Een gemiste (deel van een) opleidingsdag kan niet worden ingehaald. Wanneer een opleidingsdag gemist wordt, zal Essense zich inzetten om de gemiste kennis en ervaring alsnog op te doen.
 • De deelnemer heeft bij het missen van een opleidingsdag geen recht op restitutie.
 • Een opleiding onderbreken en vervolgen in een volgende opleidingsgroep is alleen in overleg en bij uitzonderlijke omstandigheden mogelijk. Onder uitzonderlijke omstandigheden vallen bijvoorbeeld langdurige ziekte of ongeval bij de deelnemer en/of een overlijden van aanverwanten in de eerste graad.
 • Wanneer een deelnemer een opleiding mag onderbreken en in een volgende groep de opleiding wil voltooien, worden eerst de volledige kosten voor één opleiding betaald plus de kosten voor de nog te volgen blokken. Bij het afbreken van een opleiding door de deelnemer vindt geen restitutie van de opleidingskosten plaats.

Artikel 8: Bijzondere omstandigheden

 • Essense behoudt het recht om bij bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het (tijdelijk) sluiten van het opleidingscentrum door maatregelen opgelegd vanuit de overheid (zoals bij een Corona lockdown), een opleiding, (online) workshop of (online) training te annuleren of te onderbreken.
 • Bij annulering heeft de deelnemer recht op restitutie van het reeds aan Essense betaalde bedrag naar rato van de niet genoten dagen.
 • Waar mogelijk biedt Essense in dit soort bijzondere omstandigheden een online alternatief op de geplande dagen. In dat geval is er geen recht op restitutie.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

 • Het auteursrecht op de door Essense uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, handouts en andere in de opleiding gebruikte schriftelijke materialen berust bij Essense, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Essense zullen door de deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Artikel 10: Dossier en geheimhouding

 • Essense houdt persoonsgegevens bij van cliënten/deelnemers en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u meer informatie vinden op https://www.essense-zin.nl (zie privacy deelnemers).
 • Al het materiaal, zowel schriftelijk als mondeling dat door deelnemers wordt ingebracht, wordt door Essense vertrouwelijk behandeld.
 • Essense kan casuïstiek uit de opleiding geanonimiseerd gebruiken in het kader van haar eigen opleiding, intervisie of supervisie.
 • In het geval van ernstig dreigend gevaar voor de deelnemer of de samenleving, heeft Essense het recht de geheimhouding te doorbreken en daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
 • In het geval dat de wet of een daartoe bevoegde instantie verzoekt om openbaarmaking van gegevens die onder geheimhouding en vertrouwelijke informatie vallen, en Essense zich niet kan beroepen op verschoningsrecht, dan is Essense verplicht aan dit verzoek te voldoen zonder gehouden te kunnen worden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Eindhoven, mei 2022
Essense Training en Advies